VÝKON BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE DGSA

Každý podnik, jehož činnost zahrnuje silniční přepravu nebezpečných věcí nebo operace s touto přepravou související (balení, nakládka, plnění nebo vykládka nebezpečných věcí), musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Tato povinnost byla stanovena novelou dohody ADR, směrnicí Rady EU 96/35/ES, směrnicí 200/18/ECC Evropského parlamentu. Návazně byl zákonem č.175/2002 Sb. novelizován zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, který v § 23 ukládá všem odesilatelům a dopravcům nebezpečných věcí s účinností od 1. 12. 2002 ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

Hlavním úkolem poradce je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

Poradce má rovněž za povinnost:

Povinností podniku je sdělit každé smluvní straně a/nebo státnímu orgánu totožnost svého bezpečnostního poradce.

Našim zákazníkům nabízíme za velmi výhodných podmínek poskytování výkonu funkce bezpečnostního poradce DGSA v tomto rozsahu:

  1. 1. provedení jednorázového vstupního zjišťovacího auditu o stavu ve společnosti
  2. 2. vlastní průběžný výkon funkce Bezpečnostního poradce DGSA
  3. 3. informační a poradenský servis
  4. 4. zpracování firemního manuálu pro zacházení s nebezpečnými věcmi
  5. 5. proškolení personálu firmy v problematice ADR včetně evidence
  6. 6. zpracování povinné roční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
  7. 7. vypracování vnitřního auditu firmy v této oblasti
  8. 8. zpracování zpráv o mimořádných událostech

Platný certifikát DGSA k nahlédnutí

Pro více detailů nás prosím kontaktujte na e-mailu: dgsa@pelmi.cz nebo na čísle +420 267 710 724.

nahoru